هفت سین سلامتی صبح رویش + فیلم

هفت سین سلامتی صبح رویش + فیلم

هفت سینی که توجّه به آن، سلامتی جسم وروح ما را تضمین می کند.

1 -سخاوت وبخشش. 2-سرزندگی و ورزش. 3-سجده ونماز. 4- سحرخیزی

5- سفرممنوع در این روزها 6-سرآشپز و استفاده ازسبزیجات7-سیّاره زمین و محافظت از آن.

ماهنامه ی ششمی ها

ماهنامه ی ششمی ها

مجلّه ی الکترونیک که هر ماه گردآوری و منتشر می شود. شامل موضوعات متنوع هست و در قالب های مختلف(متن، فیلم، صوت و..)است. هدف برقراری ارتباط با دیگر دانش اموزان مدرسه و ارائه ی اطّلاعات و دانش ها و نظرات به دیگران است.

ماهنامه ی ششمی ها

ماهنامه ی ششمی ها

مجلّه ی الکترونیک که هر ماه گردآوری و منتشر می شود. شامل موضوعات متنوع هست و در قالب های مختلف(متن، فیلم، صوت و..)است. هدف برقراری ارتباط با دیگر دانش اموزان مدرسه و ارائه ی اطّلاعات و دانش ها و نظرات به دیگران است.

ماهنامه ی ششمی ها

ماهنامه ی ششمی ها

مجلّه ی الکترونیک که هر ماه گردآوری و منتشر می شود. شامل موضوعات متنوع هست و در قالب های مختلف(متن، فیلم، صوت و..)است. هدف برقراری ارتباط با دیگر دانش اموزان مدرسه و ارائه ی اطّلاعات و دانش ها و نظرات به دیگران است.

ترویج کتاب

ترویج کتاب

هر فرد می تواند با معّرفی یک کتاب سهمی در ترویج فرهنگ کتابخوانی ایفا کند .